top of page

Nouvo Refòm Segondè Ayiti a ta dwe abòde lang kreyòl la.

Nouvo Refòm Segondè Ayiti a ta dwe abòde lang kreyòl la epi mete fen nan edikasyon segondè nan klas 12yèm ane (reto) menm jan sa fèt Etazini ak Repiblik Dominiken.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page