top of page

ITIAHaiti Rive Fòme 24 Jèn Sou Teyat Nan Okay, Sid Ayiti, Nan Dat Soti 27 Pou Rive 30 Desanm 2021-AnITIAHaiti pa gen mo pou felisite Jwachim Pyè Andre pou bèl seminè sou teyat fowòm li anime. Pyonye ITIAHaiti-a trase yon bèl egzanp nan demach ITIAHaiti ap mennen pou Ayiti gen yon òganizasyon jèn lidè solidè. Itiyayis la fè aktivite-a ak jèn nan legliz li, men sa pa t evite anpil lòt jèn nan alawonnay la te vin kouvri li nan aktivite-a, epi pwofite pran ti mose konesans tou. Yon gwo kout chapo ba pou lòt jèn lidè kominotè ki te vin travay kòtakòt ak Jwachim Pyè Andre, tankou: Kenndi Franswa, Jan Filip Dèmòn ak Dyefredo Cherisme. Patisipan yo ta mande pou seminè fòmasyon ki ta dire kat (4) jou-a kontinye pou yon mwa. Òganizasyon-an te travay kou mèt Jan Jak pou bay jèn sa yo yon sètifika patisipasyon ki gen mansyen ekselans, epi pare li pou ranfòse kapasite aprenan sa yo kòm fòmatè nan domèn teyatral la, yon fason pou ta fòme plis jèn, jan yo ta swete l la, pou plis jèn ka touche pi devan. Viziblite inisyativ sa motive lòt manm ITIAHaiti yo pou vin pote plis volonte nan travay transfòmasyon mantal ayisyen-an. Gras aktivite sa, kèk teyorisyen kase chèn meskinri, epi deside pataje temwayaj ki moutre enpòtans volontarya nan alawonnay yo tou.


Premye seyans fòmasyon fizik sa moutre jan nou ta ka transfòme jèn nou reve wè otonòm demen yo. ITIAHaiti twouve egzistans li itil anpil nan ede plis moun konnen valè entèlektyèl ak kiltirèl ayisyen atravè rezo sosyal. Li te mete materyèl tankou banè, mayo, ak finansman nan bay rafrechisman. Ekip la ede fòmatè yo swiv filozofi, vizyon, misyon, ak objektif òganizasyon-an kòm yon sèl fanmiy. ITIAHaiti bay apywi teknik nan kreye fòmilè eksèl, wòd epi pibliye seminè-a sou sit entènèt li pou patisipasyon transparan. Jèn yo te devwale enterè yo nan wè jan teyat enpòtan nan mond lan, epi enplikasyon yo nan egzèse yo nan domèn lan avèk lanmou. Anpil nan yo pran fòmasyon-an paske yo renmen mouvman teyatral ITIAHaiti ap defann lan, epi kontan tou pou yo nan yon si bon milye jivenil. Pami yo, genyen ki te konn jwe nan tan lontan, men dekourajman ta fè yo abandone. Gras a motivasyon ITIAHaiti pote lakay yo, yo kwè y ap retabli konfyans nan tèt yo epi aprann plis. Pou kèk menm, devni yon atis se yon gran bagay. Kidonk, yo pare pou devni gran atis.


Fòmatè prensipal ki t ap anime seyans lan, Pyè Andre Jwachim, ta jwenn anpil felisitasyon bò kote kèk patisipan pou jan li ba yo ankourajman nan pasyans li pran avèk yo, epi pou jan li enspire yo vin gran aktè. Kapasite jèn kontanporen yo vin ranfòse atravè fòmasyon sa epi yo te pran filing pou jwenn gwoup WhatsApp ITIAHaiti-a tou swit apre fòmasyon-an te fini. Anpil konesans te pataje sou teyat fowòm epi enpòtans li nan yon sosyete tankou Ayiti. Fòmatè yo te kouvri egzèsis fizik, prezans sou sèn ak espas senik. Yo te devlope modil sou ekspresyon kòporèl, pwojeksyon vwa ak teknik ekriti. Pou konble moman rich sa, yo te fè pwojeksyon videyo epi bat bouch sou wòl yon komedyen ak enpòtans zèv powetik. Patisipan yo te reve rive lwen aprè fòmasyon-an, e menm wè yo kòm fòmatè pou blayi eksperyans lan bay plis jèn. Devni yon model nan kominote yo ta youn nan pi gwo motivasyon fiti itiyayis yo. Pou yo menm, yon komedyen se yon moun ki fè lòt moun jwenn pasyon atravè sa l ap fè. Poutèt sa, yo ta pwofite itilize talan yo pou bay plis moun anvi kiltive lang kreyòl atravè teyat, epi rann kanpay pou edikasyon kreyòl nan lekòl la jwenn fòm li merite-a. Jèn yo konsyan tout bon vre ke avni peyi-a repoze sou do yo. Poutèt sa, yo deside kowopere kòtakòt ak ITIAHaiti pou devlope peyi-a nan kèlkeswa domèn lan, epi pare pou reprezante Ayiti avèk fyète nan domèn teyatral la.


Jèn sa yo ta pare pou regwoupe tèt yo aktivman nan optik pou evolye nan kominote yo. Pou yo menm, teyat la se meyè fason pou ekspoze reyalite lokal yo. Kontanporen yo prè pou kontribiye nan chanjman peyi-a epi itilize teyat la pou pase revandikasyon yo. Jèn yo rete kwè teyat la enpòtan anpil nan lavi yo, epi gras a seyans sa, yo vin gen yon pi bon pèspektiv sou teyat. Pou kèk nan yo, teyat se ta moute sou sèn epi fè grimas. Pou kèk lòt, tankou Makennsonn Pyè Jan, teyat la se ta lavi sou sèn, sitou lè l ap gade Wilsonn Telimo Lwi (mwen menm) antanke dizè ki ta fè li renmen deklame epi vin yon dizè jounen jodi-a. ITIAHaiti remake jenès ayisyen-an se yon ti boustè sèlman li bezwen pou li avanse. Se ta tankou yon motè ki fret, alò, se yon ti kout men sèlman li bezwen pou li ravitaye.

Non patisipan yo:

Andelson Dorismond, Benice Auguste, Catherine Pierre, Christopher Pierre-Vil, David Orcius, Des Rose-clairmyne, Dieffredo Chérismé, Dine Bernadin, Johnday Cherisme, Judes Toussaint, Karlensky Antenor, Kervens Dorismond, Kettia Beldor, Lamisere Gelin, Laurencie Abigaïl Morose, Ligonde Jeff, Makenson Pierre Jean, Patrick Lagrenade, Pierre Hitler Larochelle, Tamorah Antenor, Timothé Jonel, Vetson Louisius, Winclef Notis, Zamor Michael.


Wilsonn Telimo Lwi,

Prezidan ITIAHaiti.

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page