top of page

Bonswa tout manm ITIAHaiti, bonswa tout jenès ayisyen an!

Updated: Aug 21, 2021

Bonswa tout lòt moun ki konsène de egzistans bèl inisyativ sa òganizasyon ITIAHaiti mete sou pye pou devlope konesans nou davantaj! Nou ka remake youn nan objektif li, se ta fè nou wè enpòtans lang peyi natif natal nou, kote nou soti pou nou rive la a, nan peyi d akèy kote n ap viv la. Ebyen, aprè midi a se yon gran plezi, epi se avèk kè kontan ke Gran Dye, Toupuisan mete lakay mwen pou m sèvi tout moun, san distenksyon (jèn yo, epi tout kominote nou yo, e menm lòt kominote tou).Wilson Thelimo Louis se youn nan jèn, depi premye jou mwen te fè konesans avèk li, mwen te deja pwente dwèt sou li. Pou kisa? Paske li te fè m viv youn nan talan li yo. Depi lè sa a, non li te tou rete grave nan memwa m. L ap flote nan memwa m ak entansyon pou m ta rejwenn li nan jan d aktivite ak menm ideyoloii sa yo. Ebyen, m ap di nou tout ki la a, kenbe dyanm, e pèsevere nan tout aktivite sa yo. Konsa, n ap kontinye devlope davantaj tout apò ke nou ka kontribye nan devlopman konstriksyon kominote nou o nivo finansyè, familyal, edikasyonèl, e sosyal. An nou kòmanse aji pou nou chanje yon sistèm ki pou rete yon eritaj pou tout jèn k ap vini, jan vizyon òganizasyon an di sa.


Si nou vle chanje tout bon vre, fò nou amelyore vi nou nan tout ti detay nan lavi nou. Sa vle di nan panse, aksyon, pale, e nan tout sa n ap antreprann. Mwen espere nou tout ki reyini la a fè sa ak entansyon enterè pozitif e sosyal. Kòm Albert Scweitzer di, «Servir l’humanité est la plus grande et noble des religions. Travailler pour le bien de la collectivité constitue le plus sublime des principes». Sèvi limanite se relijyon ki pi gran, e pi nòb. Travay pou byennèt kominote a se pi gran prensip yo».


Donk, m ap di m panse egzistans ITIAHaiti fonde sou amblèm Albert Scweitzer, ki parèy a ideyoloji Wilson Thelimo Louis, kote li montre anpil detèminasyon epi bay tout li menm ak konviksyon l pou kominote l. Se konsa li angaje l pou transmèt tout valè fondamantal sa yo bay tout yon sosyete, lè nou gade byen jounen jodi a. An nou kòmanse jere sante intèlektyèl nou ansanm. Mwen envite nou jodi a pou n vin depoze wòch pa nou nan travay ITIAHaiti ap fè la. An nou kòmanse ak Ribrik jodi a ki se «parabòl savan yo». Pou mwen menm, mwen twouve se yon sijè ki vrèman intèresan, e empòtan k ap fè konesans nou grandi davantaj, entèlektyèlman palan.

Marge Etienne,

Animatè ribrik "Parabòl Savan."

marge@itiahaiti.org

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page