top of page

Yo ta gentan panche sou règ *À* aksan fòs la deja.

Si se sa, poukisa yo pa tou fè règ *à* aksan fòs la yon ka jeneral devan *N*, tankou nan:


An = Àn = Ànri

Ànyan = Anyan

Antwànye = Antwanye

Anye = Ànyè (ànyè elektwonik)

Bekànize = Bekanize

Boukànye = Boukanye

Dwànye = Dwanye

Gànyan, Gan, Gàni

*Kanyi Kanyan*

Giyànèz = Giyanèz

Kàn = Kan, Kànaval

Kànada = Kanada

Karavànè = Karavanè

Krànyè = Kranyè

Latànye = Latanye = Latannye : L-A-T-AN-Y-E = *graf*; L-A-T-À-N-Y-E = 7 graf

Litàn = Litàni

Mànyè = Manyè

Manwèl = Mannwèl = Mànwèl

Manyan = Mànyan

Kanyan = Kànyan

Medizànri = Medizanri

Megalomàn = Megalomànri = Megalomanri

Melomàn = Melomànri = Melomanri

Miragwàn = Miragwan

Miragwànèz = Miragwanèz

Mwàn = Mwan

Ógàn = Ògan

Ògànizasyon = Òganizasyon

Ógànize = Òganize

Pàn = Pan

Pànama = Panama

Pànye = Panye

Panyòl = Espànyòl

Patizàn = Patizan

Patizànri = Patizanri

Plàn = Plan = Plàne

Pwofàn = Pwofan

Pwofànri = Pwofanri

Tànyè = Tanyè (Kote rena al kache)

Temwànyàj = Temwayaj = Temwanyaj

Toksikomàn = Toksikoman

Elatriye.


Fòmil sa se yon règ jeneral pou fasilite moun ekri kreyòl la san grate tèt.


Powèt Wilsonn Telimo Lwi


9 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page