top of page

Nou raman pale fransè nan lekòl, e nou sèlman wè moun itilize fransè nan televizyon, donk kreyòl se pi bon lang pou nou konprann sa nou aprann.

Nou raman pale fransè nan lekòl, e nou sèlman wè moun itilize fransè nan televizyon, donk kreyòl se pi bon lang pou nou konprann sa nou aprann.


4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page