top of page

Edike lidè ayisyen nan lang matènèl yo t ap anpeche peyi enperyalis jwe yo tankou maryonèt paske yo t ap gen bon konesans pou konprann diplomasi.

Edike lidè ayisyen nan lang matènèl yo t ap anpeche peyi enperyalis jwe yo tankou maryonèt paske yo t ap gen bon konesans pou konprann diplomasi.

Edike lidè ayisyen nan lang matènèl yo t ap anpeche peyi enperyalis jwe yo tankou maryonèt paske yo t ap gen bon konesans pou konprann diplomasi.
Edike lidè ayisyen nan lang matènèl yo t ap anpeche peyi enperyalis jwe yo tankou maryonèt paske yo t ap gen bon konesans pou konprann diplomasi.


3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page