top of page

Okenn peyi nòmal pa inyore lang matènèl li pou fòse sitwayen li etidye nan yon lang etranje ki echwe yo a 90%.

Okenn peyi nòmal pa inyore lang matènèl li pou fòse sitwayen li etidye nan yon lang etranje ki echwe yo a 90%.


Sonje m di nou: yon timoun ki echwe sou ban lekòl Ayiti gen mwens ke 1% chans pou l reyisi nan lavi. Sonje lang lan se kanal pou veyikile konesans.

Okenn peyi nòmal pa inyore lang matènèl li pou fòse sitwayen li etidye nan yon lang etranje ki echwe yo a 90%.  Sonje m di nou: yon timoun ki echwe sou ban lekòl Ayiti gen mwens ke 1% chans pou l reyisi nan lavi. Sonje lang lan se kanal pou veyikile konesans.
Okenn peyi nòmal pa inyore lang matènèl li pou fòse sitwayen li etidye nan yon lang etranje ki echwe yo a 90%. Sonje m di nou: yon timoun ki echwe sou ban lekòl Ayiti gen mwens ke 1% chans pou l reyisi nan lavi. Sonje lang lan se kanal pou veyikile konesans.

5 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page