top of page

Li pi fasil pou *konprann* konsèp epi fasilite konpreyansyon long tèm lè nou *aprann* nan lang manman ak lang papa nou.

Li pi fasil pou konprann konsèp epi fasilite konpreyansyon long tèm lè nou aprann nan lang manman ak lang papa nou.


Li pi fasil pou *konprann* konsèp epi fasilite konpreyansyon long tèm lè nou *aprann* nan lang manman ak lang papa nou.
Li pi fasil pou *konprann* konsèp epi fasilite konpreyansyon long tèm lè nou *aprann* nan lang manman ak lang papa nou.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page