top of page

Sistèm edikasyon fransè-a mete plis lajan nan baskit lekòl prive ak kongreganis Ayiti. Kidonk, yo pa p sipòte kreyòl.

Sistèm edikasyon fransè-a mete plis lajan nan baskit lekòl prive ak kongreganis Ayiti. Kidonk, yo pa p sipòte kreyòl.

Sistèm edikasyon fransè-a mete plis lajan nan baskit lekòl prive ak kongreganis Ayiti. Kidonk, yo pa p sipòte kreyòl.
Sistèm edikasyon fransè-a mete plis lajan nan baskit lekòl prive ak kongreganis Ayiti. Kidonk, yo pa p sipòte kreyòl.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page