top of page

Nou pa ka ekri kreyòl, lang matènèl nou, paske nou diplome nan lekòl fransè.

Nou pa ka ekri kreyòl, lang matènèl nou, paske nou diplome nan lekòl fransè.

Nou pa ka ekri kreyòl, lang matènèl nou, paske nou diplome nan lekòl fransè.
Nou pa ka ekri kreyòl, lang matènèl nou, paske nou diplome nan lekòl fransè.
 

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page