top of page

Malgre etidyan yo etidye an fransè, yo panse an kreyòl pou yo ekri fransè nan egzamen, yon reyalite ki lakòz anpil echèk.

Malgre etidyan yo etidye an fransè, yo panse an kreyòl pou yo ekri fransè nan egzamen, yon reyalite ki lakòz anpil echèk.


3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page