top of page

Avèk Konkòda Vatikan 1860 lan, Legliz Katolik pran tè gratis, pa peye taks, epi yo resevwa bidjè Gouvènman pou enpoze sistèm edikasyon fransè Ayiti. Ki pousantaj Ayisyen ki fè inivèsite jodi a?

Avèk Konkòda Vatikan 1860 lan, Legliz Katolik pran tè gratis, pa peye taks, epi yo resevwa bidjè Gouvènman pou enpoze sistèm edikasyon fransè Ayiti.


Ki pousantaj Ayisyen ki fè inivèsite jodi a?

Mwens 3%!


9 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page