top of page

KISA ITIAHaiti ye?

Updated: Aug 15, 2021ITIAHaiti se yon òganizasyon jèn ki kwè anpil nan devlopman pèsonèl. Nou souvan wè ayisyen ap chèche èd eksteryè, pou nou pa di èd entènasyonal. Objektif nou se ede jèn yo transfòme tèt yo, sa vle di : sa yo ye an sa yo vle vin ye demen. Nou pap tann lòt moun vin konstwi atizay nou vle devni an pou nou. Nou kwè se nou menm ki gen lespri, kò ak nanm pou otonomize tèt nou. Nou plis akse sou kotching ak sa ki konsène transfòmasyon nèvwoz. Nou fè moun wè sa ki nwa an blan, sa ki blan an nwa, aswa melanje nwa ak blan pou fè w wè koulè gri-a.


Menmjan gen yon pwovèb kreyòl ki di : « Olye ou ba m pwason chak jou, moutre m peche », ITIAHaiti pa yon òganizasyon k ap bay manje, lajan, ni rad. Nou plis yon òganizasyon ki ede w bay tèt ou manje, rad ak lajan poukont ou. Antanke jèn, nou konstate ke li lè, li tan pou nou sispann kwè nan charite. Nou kwè nan kapasite nou pito, yon fason pou oto-motive epi oto-devlope tèt nou. Lè nou di oto-motive epi oto-devlope, nou refere nou a minimòm potansyèl nou gen lakay nou e ke nou pa wè-a. Nou kwè chak moun gen yon kapasite, yon ti abilite yo ka itilize pou fè tèt yo vin rich. Men nou plis inyore talan ak iltim konviksyon sa ki lakay nou, pou n ap reve yon gran imaj nou tande yo di ki egziste, men nou pa janm wè. Nou kwè nan imaj sa-a; nou panse toutfwa nou rive wè li, nou ka vin chèlbè.


Nan ITIAHaiti, n ap wè kòman nou kapab reyini lide, konsepsyon, filing, ak tout ti bagay ke nou santi ki te ka fè nou vin gen plis konfyans nan tèt nou, jouk nou vin endepandan. Filozofi nou se : « Ankadre tèt nou, pou tèt nou, epi avèk tèt nou ». Nou pa kwè ke gen okenn otorite, ni granmoun, oswa fòs entènasyonal ki pral mennen byenfezans lakay nou. Nou konsyan ke nou se yon jenerasyon imilye, yon nasyon inyore, epi yon pèp meprize. Nou kwè si nou pa viv tankou frè ak sè, n ap mouri kòm yon bann egoyis.


Wilson Thelimo Louis

Prezidan ITIAHaiti


66 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page