top of page

Kòm rezilta sistèm edikatif kreyòl la, elèv yo ap kwè nan tèt yo pi byen, epi kwape baryè lengwistik la Ayiti.

Kòm rezilta sistèm edikatif kreyòl la, elèv yo ap kwè nan tèt yo pi byen, epi kwape baryè lengwistik la Ayiti.

Kòm rezilta sistèm edikatif kreyòl la, elèv yo ap kwè nan tèt yo pi byen,  epi kwape baryè lengwistik la Ayiti.
Kòm rezilta sistèm edikatif kreyòl la, elèv yo ap kwè nan tèt yo pi byen, epi kwape baryè lengwistik la Ayiti.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page