top of page

Elèv ap aprann pi vit ak yon sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti.

Elèv ap aprann pi vit ak yon sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti.


TOUT moun takò edikasyon se baz devlòpman nan TOUT nivo, e edikasyon mache kòtakòt ak lang.

Elèv ap aprann pi vit ak yon sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti.  TOUT moun takò edikasyon se baz devlòpman nan TOUT nivo, e edikasyon mache kòtakòt ak lang.
Elèv ap aprann pi vit ak yon sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti. TOUT moun takò edikasyon se baz devlòpman nan TOUT nivo, e edikasyon mache kòtakòt ak lang.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page