top of page

Byenke aprann nan lang matènèl nou ap pèmèt nou pi kreyatif, sistèm edikasyon kreyòl la pa ko ka fonksyone.

Byenke aprann nan lang matènèl nou ap pèmèt nou pi kreyatif, sistèm edikasyon kreyòl la pa ko ka fonksyone.


0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page