top of page

Selon Lowenthal & Comitas, 1973; DeRegt, 1984; DeGraff, 2003; Dejean, 2006, sèvi ak kreyòl kòm lang.

Selon Lowenthal & Comitas, 1973; DeRegt, 1984; DeGraff, 2003; Dejean, 2006, sèvi ak kreyòl kòm lang ansèyman Ayiti ap amelyore aprantisaj, alfabetizyon ak to gradyasyon, epi koyezyon sosyal ak enklizyon ap posib pou yon ekonomi estab.


Tout entèlektyèl ki pa kwè aprantisaj nan lang manman l pi bon se demachè, raketè, ti vòlè ki vann sèvo l pou pozisyon sosyal al kras manje.


Thelimo.


2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page